HomeLeveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bruluxe Autocare

Bruluxe Autocare
Horsterweg 35
5971 ND  Grubbenvorst
 
hierna te noemen :   Bruluxe Autocare
 
Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bruluxe Autocare : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Consument : een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst : de overeenkomst tussen Bruluxe Autocare en de consument; Consumentenkoop : de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
 
 
Artikel 2 – Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Bruluxe Autocare en een consument waarop Bruluxe Autocare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Bruluxe Autocare voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
 
 
Artikel 3 – Prijzen

1.  Alle prijzen die door Bruluxe Autocare worden aangeboden zijn inclusief het laatst geldende BTW tarief.

2. Voor alle producten worden prijzen gehanteerd onder voorbehoud van
prijswijzigingen en typfouten in onze offertes. Bruluxe Autocare heeft het recht om de consument, vóór levering, c.q. acceptatie, te informeren over prijsfouten.

3. De producten van Bruluxe Autocare worden aangeboden tegen prijzen die gelden op de datum van de bestelling.

4. Indien de consument niet akkoord gaat met een prijswijziging, heeft Bruluxe Autocare alsmede de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

5. Berekeningen voor verzendkosten worden,  naast de prijs van het product,  altijd apart
over de bedragen inclusief de BTW ,  vermeld.
 
 
 
Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm,
tenzij Bruluxe Autocare om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod
afziet.  Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar en
krijgt tevens een offerte- c.q. ordernummer.

2. Bruluxe Autocare is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk, binnen 7 dagen is geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Bruluxe Autocare kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden, indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen , had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bruluxe Autocare daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bruluxe Autocare anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bruluxe Autocare niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen , offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
 
 
Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod via e-mail van Bruluxe Autocare, op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw betaling door Bruluxe Autocare. De betaling is tevens voor de consument de order c.q. acceptatiebevesting van
Bruluxe Autocare.

2. Bruluxe Autocare is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de bestelling niet kan worden geaccepteerd en/of worden geleverd, deelt Bruluxe Autocare dit mee uiterlijk  binnen tien ( 10 ) dagen na ontvangst van de bestelling.
 
 
 
Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien de bestelling van de consument nog niet is verzonden,  heeft de consument het recht
om de order binnen 7 dagen kosteloos te annuleren.

2. De consument is gerechtigd om de bestelling binnen 8 dagen na levering te retourneren.

3. Retourzendingen zijn onderhevig aan de voorwaarden zoals die zijn gemeld op de website
    van Bruluxe Autocare.

4. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt, voldoende gefrankeerd, verzonden te worden. De consument dient vooraf de retourzending te melden via het contactformulier op de website van Bruluxe Autocare of indien dit niet mogelijk is,anderszins in een schriftelijke vorm. Niet aangemelde retourzendingen kunnen niet worden getraceerd en vergoed. Bruluxe Autocare behoudt zich het recht voor om een gedeelte van het bedrag terug te betalen,  wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt, verwerkt of na ontvangst zijn beschadigd.
 
 
 
Artikel 7 – Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Bruluxe Autocare.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument, nadat Bruluxe Autocare hem daarvan op de hoogte heeft gesteld. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4.  Opgegeven levertijden van Bruluxe Autocare zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn zal Bruluxe Autocare dat aan de consument via e-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan veertien (14) werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Bruluxe Autocare direct schriftelijk, via e-mail,  in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de  levertermijn de overeenkomst te annuleren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan Bruluxe Autocare de
uitvoering van die delen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de consument
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Bruluxe Autocare gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Bruluxe Autocare ter beschikking heeft gesteld.

7. Bruluxe Autocare kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor retourgoederen die het
bedrijfsadres van Bruluxe Autocare niet of in een laat stadium bereiken.
8. Bruluxe Autocare is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door transport naar de consument. Op het moment van overdracht naar derden die zorg draagt voor transport ligt de aansprakelijkheid bij de consument en transporteur.
 
 
 
Artikel 8 – Garantie
1.
Bruluxe Autocare garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Bruluxe Autocare.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na levering.

4.De factuur en  het betalingsbewijs, voorzien van een geldig offerte c.q. ordernummer, gelden samen  als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Bruluxe Autocare de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving (e-mail) ter zake van het gebrek door consument,
naar keuze van Bruluxe Autocare vervangen, zorgdragen voor herstel of tot vergoeding overgaan.
In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Bruluxe Autocare te retourneren en de eigendom daarover aan Bruluxe Autocare te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Bruluxe Autocare , consument of derden  wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of de zaak is ondeskundig en/of onoordeelkundig gemonteerd (geweest) of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is
Bruluxe Autocare in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

8.  De consument is gehouden retourgoederen van een goede verpakking,  zoveel als mogelijk
de originele verpakking, te voorzien,  conform de zaak.
 
 
 
Artikel 9 – Modellen

Indien door Bruluxe Autocare een model is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak
daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.
 
 
 
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Bruluxe Autocare blijft eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs
volledig is voldaan.
 
 
 
Artikel 11 – Onderzoek  -  Reclames

1.De consument is gehouden de geleverde zaak op het moment van (af-)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale
(handels-)verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee (2) dagen na levering schriftelijk ,
via e-mail, aan Bruluxe Autocare te worden gemeld onder vermelding van het offerte c.q. ordernummer van de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is,
of Bruluxe Autocare anderszins beslist. Vervolgens dient terstond te worden geretourneerd.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht (8) dagen na ontdekking doch
uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Bruluxe Autocare met inachtneming van het in het
vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Bruluxe Autocare gerechtigd
alle kosten voor vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot
afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan dient zulks schriftelijk te worden medegedeeld  middels het contactformulier op de website van Bruluxe Autocare.
 
 
 
Artikel 12 – Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of  feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van  door consument aan te wijzen derden worden gebracht.
 
 
 
Artikel 13 – Prijsverhoging

1.Indien Bruluxe Autocare met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Bruluxe Autocare , door overmacht van derden, niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen dertig (30 ) dagen na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na dertig (30) dagen na het sluiten van de overeenkomst, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 
 
 
Artikel 14 – Betaling

1. Bruluxe Autocare maakt gebruik van een SSL-server. Deze secure server stelt de consument in staat om veilig te betalen met Ideal of tegen vooruitbetaling.  Aangezien dit proces on-line gebeurt, kan Bruluxe Autocare direct uitleveren. Indien de consument gebruik maakt van vooruitbetaling, verzendt Bruluxe Autocare de goederen zodra de betaling op hun rekening is bijgeschreven.

2.De bestelling wordt direct uitgeleverd volgens de overeenkomst , samen met een factuur.
Deze factuur en het betalingsbewijs samen  is  het garantiebewijs van de consument.  
Bruluxe Autocare krijgt een bevestiging van de aankoop via de gekozen betalingswijze.

2. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Bruluxe Autocare en de verplichtingen van de consument jegens Bruluxe Autocare onmiddellijk opeisbaar.
 
 
 
Artikel 15 – Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van afspraken of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van consument.

2.  Bruluxe Autocare   is gerechtigd om bij uitblijven van enige betaling de vordering ter incasso over te dragen.

3.In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van  € 50,00.

4.Indien Bruluxe Autocare aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding aan Bruluxe Autocare in aanmerking.
 
 
 
Artikel 16 – Vrijwaringen

1. De consument vrijwaart Bruluxe Autocare voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien consument aan Bruluxe Autocare informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
 
 
Artikel 17 – Intellectuele Eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Bruluxe Autocare zich de rechten en bevoegdheden voor die Bruluxe Autocare toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt en dit vooraf met Bruluxe Autocare schriftelijk is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Bruluxe Autocare afgegeven informatie en tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Bruluxe Autocare, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Bruluxe Autocare eventueel verstrekte stukken, zoals productinformatie, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd
om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bruluxe Autocare worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

5. Bruluxe Autocare behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken , voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 18 -  Aansprakelijkheid

1.Indien door Bruluxe Autocare geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Bruluxe Autocare jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan
wordt de aansprakelijkheid van Bruluxe Autocare beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de aankoopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Bruluxe Autocare  niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan  wel  ondeskundig,  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

4. Bij ingebreke stelling van Bruluxe Autocare , is Bruluxe Autocare gerechtigd om de zaak en al hetgeen
daarmee samenhangt en nodig is voor nader onderzoek, van consument te vorderen.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van Bruluxe Autocare of
zijn ondergeschikten.
 
 
 
Artikel 19 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch
krachtens de wet , een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bruluxe Autocare geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bruluxe Autocare niet in staat is de verplichtingen na te komen.  Werkstakingen in het bedrijf van Bruluxe Autocare worden daaronder begrepen.

3. Bruluxe Autocare heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bruluxe Autocare zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzover Bruluxe Autocare tentijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bruluxe Autocare gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.  Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
 
 
Artikel 20 – Geschillen

1.Geschillen zullen in eerste instantie voorgelegd worden aan de Geschillencommissie
 van de Stichting Webshop Keurmerk.

2. Voorts is de rechter in de vestigingsplaats van Bruluxe Autocare bij uitsluiting gevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bruluxe Autocare
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de Stichting Webshop Keurmerk of de rechter doen,
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
 beslechten.
 
 
Artikel 21 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Bruluxe Autocare en de consument is Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

LoginJoomla templates by Joomlashine